Press "Enter" to skip to content

Szerkesztőbizottsági tagok

Karamánné dr. Pakai Annamária PhD, habil egyetemi docens a PTE Egészségtudományi Karán. Az alapképzésben és mesterképzésben egyaránt oktató feladatokat lát el. A különböző szakok hallgatói számára jelenleg is anatómia, kutatásmódszertan- és biostatisztikai ismeretek, népegészségtan tárgyakat oktat. 2011-ben az Egészségtudományok területén Ph.D. fokozatot szerzett, 2017-ben habilitált. Kutatási területe a népegészségügyi prevenció.  2014 óta az Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Védőnő és Prevenciós Tanszék tanszékvezetője, 2016-tól a PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ képzési központ igazgatója. A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya, Élelmiszertudományi Tudományos Bizottság köztestületi tagja. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Zala Megyei Szervezetének Területi Oktatási Bizottság Elnöke.
Karamánné dr. Pakai Annamária habil, PhD
főszerkesztő

Várfalvi Marianna
elnök, alapító
Rákóczi Ildikó főiskolai docens a Debreceni Egyetem Egészégügyi Kar Ápolás és Szülésznői tanszék tanszékvezetője, szülésznő szakirányfelelőse. Kutatási területe a várandóság alatti dohányzás hatásának vizsgálata az időelőtti és alacsony testsúlyú születésre valamint a dohányzásról való leszokás támogatásának lehetősége várandósoknál. Megkapta a Nemzeti Kiválóság Jedlik Ányos Doktorjelölti ösztöndíjat 2014.-ben. A Debreceni Egyetem Kiváló oktatója, Rektori Elismerő Oklevél és Pro Sanitate – díj tulajdonosa. Több szakmai szervezet tevékeny tagja. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetség Prevenciós Kutatási Fejlesztési Központ vezetője.
dr. Rákóczi Ildikó PhD
főszerkesztő
1977-ben születtem. 1998-ban szereztem meg a Szülésznői Oklevelet, 11 évig dolgoztam szülésznőként. 2002-ben BsC Ápoló majd MsC Egészségügyi Szociális munka diplomát szerzetem. 2011-től dolgozom  a DE EK Szülésznő szakirányán. 2020-ban szereztem PhD fokozatot a PTE Egészségtudományi Doktori Iskolájában. Adjunktusként dolgozom a DEEK-n, a Szülésznő tanszéki csoport és a Szimulációs Munkacsoport vezetője vagyok. Fő kutatási területem a szülésznők testi és lelki egészsége, a munkával való elégedettségük és a pályaelhagyásuk hátterében álló tényezők vizsgálata.
Gebriné dr. Éles Krisztina PhD
szerkesztőségi koordinátor
Dr. Gyulai Anikó PhD egyetemi docens, a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar Alkalmazott Egészségtudományok Intézete Preventív Egészségtudományi Intézeti Tanszékének oktatója. Védőnő és egészségtan tanár végzettséggel rendelkezik. Tudományos (PhD) fokozatát a Debreceni Egyetem Egészségtudományok Doktori Iskola Megelőző Orvostan és Népegészségtan Doktori Programjában szerezte. Fő kutatási területe a méhnyakrák megelőzése, a népegészségügyi célú szűrővizsgálatok hatékonyságának a növelése. Tagja a Népegészségügyi Képző és Kutatóhelyek Országos Egyesületének, és az MTA köztestületének.
dr. Gyulai Anikó PhD
védőnő, gyermek- és ifjúságvédel-
mi tanácsadó,egészségügyi pro-
jektmenedzser. 20 éven át védő-
nőként dolgozott védőként, így természetes volt, hogy minisz-
teri biztosként elindította a védő-
női szolgálat megújítását, valamint kezdeményezte és előkészítette a magyar védőnői szolgálat hungarikummá minősítését. Négy éven át vezette az Egészségügyi Szakmai Kollégium Védőnő Tagozatát 2020 óta az Országos Kórházi Főigazgatóság népegészségügy-
ért és prevencióért felelős főigazgatóhelyettese.
Bábiné Szottfried 
Gabriella
PTE Egészségtudományi Karának Szombathelyi Képzési Központjában egyetemi adjunktusként dolgozom, elsősorban védőnő és csecsemő-, kisgyermeknevelő hallgatók tudását bővítem a leendő hivatásuk gyakorlásához szükséges szakismeretekkel. Közel negyedszázad alatt mentálhigiénés védőnői, egyetemi egészségtan tanári és okleveles egészségfejlesztés tanári képesítéssel az oktatás valamennyi szektorában részt vettem, részt veszek egyéni és közösségi egészségfejlesztésre irányuló tevékenységek szervezésében, lebonyolításában, valamint egészségügyi szakmai ismeretek tanításában. Tudományos (PhD) fokozatomat a Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia Doktori Programjában szereztem. Korábbi munkahelyemen tagja voltam a városban működő Családi Életre Nevelés Munkacsoportnak, Nyitott Kapu Mentálhigiénés Segítő Szolgálatnak.  Csoportvezető védőnőként aktívan közreműködtem a egészségnapok, szűrővizsgálati programok, szülés felkészítő tanfolyamok szervezésében.  Az utóbbi években több pályázat keretében az egészségtudatosság fejlesztésére, koragyermekkori intervencióra irányuló projektekben dolgozhattam. Aktívan részt veszek tananyagfejlesztési programokban, egészségfejlesztési szakmódszertani tankönyvek kidolgozásában. Mindennapi munkámban kiemelten fontosnak tartom az oktatás, mellett a kutatást területét is, ezen kettősség hallgatói aspektusát is tanulás és kutatás - fejlődés igényét igyekszem tanítványaimnak átadni.
dr. Karácsony Ilona PhD
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar nyugalmazott főiskolai tanára, a Védőnői Módszertani és Népegészségügyi Tanszék és a Regionális Egészségügyi Továbbképzési Központ vezetője volt 2008-2020 között, 2010-2014-ig a Kar általános és fejlesztési dékánhelyettese, az Egészségtudományi  Doktori iskola tagja.
•	Kutatási területe a lakosság egészségi állapota területi egyenlőtlenségeinek vizsgálata, különös tekintettel a hátrányos helyzetű lakossági csoportokra. Összes tudományos közleményeinek száma 108, összes hivatkozások száma 585, Hirsch index 10.
dr. Kósa Zsigmond PhD
Megyei tisztifőorvos, az ÁNTSZ megszűnéséig helyettes országos tisztifőorvos. Ma aktív nyugállományban egészségügyi szakértő, tanácsadó. Az egészségügyi minőségbiztosítás, a népegészségügyi szervezett szűrővizsgálatok egyik alapítója. Fő tevékenysége az egészségügyi ellátás, népegészségügyi információs rendszerek, közegészségügyi-/járványügyi biztonság volt. Jelenleg a változó és fokozódó fenyegetésekkel szembeni járványügyi-, közegészségügyi biztonság, az információs társadalom, a modern állam, az egyén és társadalom viszonya iránt érdeklődik.
dr. Kovács Attila
Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Szociológiai Intézetében dolgozom. Korábban másik két egyetemen oktattam állásban és óraadóként is. 29 évig dolgoztam az egészségügyben, főként pszichiátriai ellátásban szociális munkás és terapeuta munkakörben. Jelenleg az egyetemi oktatói munkám mellett mentálhigiénés tanácsadást folytatok magánpraxisban, valamint egy önkéntesekből álló katasztrófavédelmi mentőcsapat (Zala Különleges Mentők Egyesület) mentálhigiénés csoportjában lelki elsősegélynyújtással foglalkozom.  Önkéntes segítő munkát a Zalaegerszegi Evangélikus Alapítvány keretei között is folytatok Fő érdeklődési területeim a pszichotraumatológia és az alvásterápia.
dr. Szabó József PhD 
2013 óta dolgozom a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán, Zalaegerszegen tanársegédként oktatok magyar és angol nyelven. Egészségbiztosítási szakember, valamint okleveles egészségügyi menedzser végzettséggel rendelkezem, emellett 2022-ben angol-magyar, magyar-angol nyelvpárban természettudományi szakfordító végzettséget is szereztem. Kutatási asszisztensként a Real World & Big Data Egészség-gazdaságtani Kutatóközpontban, valamint a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium "Big Data" egészség-gazdaságtani Kutatócsoport munkájában is részt veszek. PhD kutatásom témája az innovatív forrásteremtési eszközök vizsgálata, különös tekintettel a népegészségügyi termékadóra.
Molnárné Csákvári Tímea

Megszakítás