Press "Enter" to skip to content

Fiatalkori szerfogyasztás, szabadidő eltöltési szokások és a szerhasználat összefüggései, a prevenció jelentősége a kortárscsoportok motivációiban

Tóth Balázs
szociálpolitikus, szociális munkás, Szombathely Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai társelnök

Kelemen Kriszrián2
Szombathely Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnök, Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság elnök

Dr. Karácsony Ilona PhD3
egyetemi adjunktus2
ORCID: 0000-0003-3336-9376

Dr. Pakai Annamára PhD, habil4
egyetemi docens, tanszékvezető, képzési igazgató1
ORCID: 0000-0002-2849-1310

Kapcsolattartó
Tóth Balázs
9700 Szombathely,
Kossuth Lajos utca 1-3.
email: toth.balazs@szombathely.hu

Fiatalkori szerfogyasztás, szabadidő eltöltési szokások és a szerhasználat összefüggései, a prevenció jelentősége a kortárscsoportok motivációiban

Correlations of youth substance use, leisure activities and substance use, the significance of prevention in the motivations of peer groups

1 Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
3 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ
4 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ

A B S Z T R A K T
Bevezetés: A kutatás célja Szombathely Megyei Jogú Városban felmérni a fiatalok szerhasználati szokásait és szabadidő eltöltéshez kapcsolódó viszonyaikat.
Anyag és módszer: Kvantitatív, keresztmetszeti kutatás. Nem véletlenszerű, kényelmi mintavétel célcsoportja a Szombathelyen működő alap és középfokú oktatási intézmények 5-13. évfolyamos tanulói (N=3293). Adatgyűjtés módszere online, anonim kérdőíves vizsgálat. Időszak: 2021. május- június. SPSS for Windows segítségével leíró és matematikai statisztika számítást végeztünk (p<0,05).
Eredmények: a fiatalok legkönnyebben az alkoholhoz és a cigarettához jutnak hozzá. Droghasználat terén a kipróbálást és az alkalmi fogyasztást tolerálják, a rendszeres használatot veszélyesnek tartják. A kortárs csoportokban magasabb arányban van jelen a drogfogyasztás minden szertípus esetében, mint egyénileg (p<0,05).
Következtetés: Az elsődleges motiváció a szórakozás és a buli kedvéért történő szerhasználat, a másodlagos pedig az új élmények megszerzése és megküzdés a megoldatlan lelki problémákkal. A drogfogyasztás rizikófaktorai az idősebb életkor, a kortárs csoport nagysága és az iskolatípus (főként szakképző iskola, gimnázium, technikum).

Kulcsszavak: szerhasználat, deviancia, dependencia, prevenció, ifjúságvédelem

A B S T R A C T
Purpose of investigation: the purpose of the research is to assess the substance use habits of young people in Szombathely City with County Rights and their attitudes towards free time activities.
Test material and method: quantitative, cross-sectional research, non-random, convenience sampling. Selection criteria: pupils in years 5-13 in primary and secondary education in Szombathely City with County Rights. Number of respondents is N=3293 people.
Data collection method: online, anonymous survey. Period: 2021. May-June. Software used: SPSS for Windows. Statistical tests: mathematical statistics (Chi-square test, two-sample t-test) (p<0,05).
Results, conclusions: young people have the easiest access to alcohol and cigarettes. When it comes to drug use, experimentation and occasional consumption are tolerated, regular use is considered dangerous. In peer groups, drug consumption is present at a higher rate for all types of substances than individually (p<0,05).
Conclusion: the primary motivation is to use drugs for the sake of fun and partying, and the secondary is to gain new experiences and deal with unresolved psychological problems. Risk factors for drug use are older age, the size of the peer group and the type of school (mainly vocational school, high school, technical school).

Keywords: substance use, deviance, dependence, prevention, youth protection

Megszakítás