Press "Enter" to skip to content

2023. // 2. évfolyam // 3. szám

2023. // 2. évfolyam // 3. szám

Az AranyPajzs folyóirat 2022-ben az első magyar orvosnő és szülésznő tiszteletére alapítva.


Hulman Anita
dietetikus, PhD hallgató1
ORCID: 0009-0007-2579-4459

Tisza Boglárka
dietetikus, PhD hallgató1
ORCID: 0000-0002-8011-722X

Dr. Karácsony Ilona PhD
egyetemi adjunktus2
ORCID: 0000-0003-3336-9376

Dr. Pakai Annamára PhD, habil.
egyetemi docens, tanszékvezető, képzési igazgató1
ORCID: 0000-0002-2849-1310

Kapcsolattartó:
Hulman Anita
9900 Körmend, Mező utca 29.
E-mail: hulmananita@gmail.com

A szülészeti események és a szoptatás összefüggései

Relationships between obstetric events and breastfeeding

1 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola
2 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Alapozó, Szülésznő és Védőnői Intézet

A B S Z T R A K T
Kutatásunk céljaként felmértük a különböző szülészeti események, beavatkozások és a szoptatás összefüggéseit. A kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálatunk 2021.03-2021.07 között, anonim zajlott. A nem véletlenszerű mintavétel során a célcsoportba azok az anyák kerültek, akiknek a kérdőív kitöltésének időpontjában, legalább egy élve született, saját gondozásban nevelt gyermekük volt. Kizárási kritérium volt a nem biológiai anyaság, az első gyermekkel várandósság, valamint a kérdőív kötelező elemeinek kihagyása, továbbá, az anya vagy a gyermek olyan betegségéről való beszámoló, amely miatt a szoptatás nem lehetséges. A kritériumoknak 2172 fő felelt meg. A szintetikus oxitocin szülés indításra történő alkalmazása növelheti a császármetszés előfordulását (p<0,001), és hátrányosan befolyásolhatja a szülőszobai szoptatást (p=0,004). Az epidurális érzéstelenítésben részesített anyák újszülöttjeinél szignifikánsan magasabb arányban történt tápszeres kiegészítés (p<0,001). A természetes úton szült anyák jelentősen nagyobb arányban táplálták anyatejjel gyermeküket féléves korig, mint a császármetszéssel szült anyák (p=0,001). A szintetikus oxitocinnal történő szülésindítás és az epidurális érzéstelenítés alkalmazása növelhetik a további beavatkozások előfordulását és negatívan befolyásolhatják a szoptatást.

Kulcsszavak: szintetikus oxitocin, epidurális érzéstelenítés, császármetszés, szoptatás

A B S T R A C T
The aim of our research was to assess the correlations between various obstetric events, interventions and breastfeeding. Our quantitative, cross-sectional survey took place anonymously between 2021.03.-2021.07. During the non-random sampling, we included mothers who, at the time of filling out the questionnaire, had at least one live-born child raised in their own care. Exclusion criteria were non-biological motherhood, pregnancy with the first child, as well as omission of mandatory elements of the questionnaire, as well as the reporting of an illness of the mother or the child that makes breastfeeding impossible. 2172 people met the criteria. The use of synthetic oxytocin for induction of labor may increase the incidence of caesarean section (p<0.001) and adversely affect breastfeeding in the delivery room (p=0.004). A significantly higher rate of formula supplementation occurred in newborns of mothers who received epidural anesthesia (p<0.001). Mothers who gave birth vaginally fed their children with breast milk up to six months of age in a significantly higher proportion than mothers who gave birth by caesarean section (p=0.001). Induction of labor with synthetic oxytocin and the use of epidural anesthesia may increase the incidence of further interventions and negatively affect breastfeeding.

Keywords: synthetic oxytocin, epidural anesthesia, caesarean section, breastfeedingJagodicsné Szőke Szilvia1
csecsemő és kisgyermeknevelő

Dr. Karácsony Ilona PhD2
egyetemi adjunktus
ORCID: 0000-0003-3336-9376

Kapcsolattartó
Dr. Karácsony Ilona PhD
ilona.karacsony@etk.pte.hu

A kisgyermeknevelők munkaköréből eredő, az egyén számára megterhelést jelentő feladatok és az ezt moderáló egyes faktorok vizsgálata

Examining the burdensome tasks resulting from the work of early childhood educators and the individual factors that moderate them

1 Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény, Szombathely
2 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet, Szombathely

A B S Z T R A K T
Célkitűzés: Kutatásunk célja volt a kisgyermeknevelők munkaköréből fakadó, kedvezőtlen hatásokat kompenzáló egyéni és társas erőforrásoknak a megismerése.
Anyag és módszer: Vizsgálatunk során heti 40 órában, bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelőket szólítottunk meg (n=279) saját készítésű és standardizált (MSPSS, WBI-5, CD-RISC-10) mérőeszköz segítségével Adataink elemzéséhez korrelációszámítást és t-próbát alkalmaztunk.
Eredmények: A szakemberek számára a legjelentősebb megterhelést az eltérő fejlődésű gyermekek nevelése-gondozása illetve a dokumentáció vezetése jelentette. Minél magasabb mértékű volt a munkavégzéssel kapcsolatba hozható terhelés, annál alacsonyabb szintű volt az általános jóllét érzése (p<0,05). Mind a magasabb társas támogatás, mind a magasabb reziliencia szint a munkakörből eredő észlelt megterhelések kisebb mértékével járt együtt(p<0,05).
Következtetés: A munkahelyi szervezetfejlesztésre kiemelt figyelmet érdemes fordítani, aminek eleme kell, hogy legyen a közösségi reziliencia szint növelése is.

Kulcsszavak: kisgyermeknevelő, munkaterhelés, lelki jóllét, társas támogatás

A B S T R A C T
Introduction and objective: The aim of this research is to understand the unfavorable effects and compensating individual and collective resources deriving from the scope of activities carried out by the early childhood educators.
Participants and method: Throughout the research, we carried out a survey with the help of a self-designed and standardized (MSPSS, WBI-5, CD-RISC-10) measuring tools among early childhood educators working at nursery schools on a 40-hour per week basis (n=279). Correlation and t test were applied for analyzing the data.
Results: Besides documentation, taking care of as well as educating children with special needs meant the highest burden on the experts. The higher degree the work related burden was the lower degree of general well-being was measured (p<0,05). Both the higher social support and perceivable burden from the resilience level from the scope of working activities are parallel with a lower degree (p<0,05).
Conclusion: It is worth paying specific focus on organizational development at a workplace which must include the increase of social resilience level.

Keywords: early childhood educator, workload, mental well-being, social support

Tóth Balázs
szociálpolitikus, szociális munkás, Szombathely Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai társelnök

Kelemen Kriszrián2
Szombathely Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnök, Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság elnök

Dr. Karácsony Ilona PhD3
egyetemi adjunktus2
ORCID: 0000-0003-3336-9376

Dr. Pakai Annamára PhD, habil4
egyetemi docens, tanszékvezető, képzési igazgató1
ORCID: 0000-0002-2849-1310

Kapcsolattartó
Tóth Balázs
9700 Szombathely,
Kossuth Lajos utca 1-3.
email: toth.balazs@szombathely.hu

Fiatalkori szerfogyasztás, szabadidő eltöltési szokások és a szerhasználat összefüggései, a prevenció jelentősége a kortárscsoportok motivációiban

Correlations of youth substance use, leisure activities and substance use, the significance of prevention in the motivations of peer groups

1 Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
3 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ
4 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ

A B S Z T R A K T
Bevezetés: A kutatás célja Szombathely Megyei Jogú Városban felmérni a fiatalok szerhasználati szokásait és szabadidő eltöltéshez kapcsolódó viszonyaikat.
Anyag és módszer: Kvantitatív, keresztmetszeti kutatás. Nem véletlenszerű, kényelmi mintavétel célcsoportja a Szombathelyen működő alap és középfokú oktatási intézmények 5-13. évfolyamos tanulói (N=3293). Adatgyűjtés módszere online, anonim kérdőíves vizsgálat. Időszak: 2021. május- június. SPSS for Windows segítségével leíró és matematikai statisztika számítást végeztünk (p<0,05).
Eredmények: a fiatalok legkönnyebben az alkoholhoz és a cigarettához jutnak hozzá. Droghasználat terén a kipróbálást és az alkalmi fogyasztást tolerálják, a rendszeres használatot veszélyesnek tartják. A kortárs csoportokban magasabb arányban van jelen a drogfogyasztás minden szertípus esetében, mint egyénileg (p<0,05).
Következtetés: Az elsődleges motiváció a szórakozás és a buli kedvéért történő szerhasználat, a másodlagos pedig az új élmények megszerzése és megküzdés a megoldatlan lelki problémákkal. A drogfogyasztás rizikófaktorai az idősebb életkor, a kortárs csoport nagysága és az iskolatípus (főként szakképző iskola, gimnázium, technikum).

Kulcsszavak: szerhasználat, deviancia, dependencia, prevenció, ifjúságvédelem

A B S T R A C T
Purpose of investigation: the purpose of the research is to assess the substance use habits of young people in Szombathely City with County Rights and their attitudes towards free time activities.
Test material and method: quantitative, cross-sectional research, non-random, convenience sampling. Selection criteria: pupils in years 5-13 in primary and secondary education in Szombathely City with County Rights. Number of respondents is N=3293 people.
Data collection method: online, anonymous survey. Period: 2021. May-June. Software used: SPSS for Windows. Statistical tests: mathematical statistics (Chi-square test, two-sample t-test) (p<0,05).
Results, conclusions: young people have the easiest access to alcohol and cigarettes. When it comes to drug use, experimentation and occasional consumption are tolerated, regular use is considered dangerous. In peer groups, drug consumption is present at a higher rate for all types of substances than individually (p<0,05).
Conclusion: the primary motivation is to use drugs for the sake of fun and partying, and the secondary is to gain new experiences and deal with unresolved psychological problems. Risk factors for drug use are older age, the size of the peer group and the type of school (mainly vocational school, high school, technical school).

Keywords: substance use, deviance, dependence, prevention, youth protection

Dr. Galvács Henrietta PhD
adjunktus, kiterjesztett
hatáskörű ápoló
ORCID: 0000-0003-3000-6449

Dr. Dózsa Katalin
háziorvos, tudományos munkatárs
ORCID: 0000-0001-5369-7372

Mongel Istvánné
kiterjesztett hatáskörű ápoló

Kapcsolattartó
Dr. Galvács Henrietta PhD
1088 Budapest, Vas utca 17.
email: galvacs.henrietta@semmelweis.hu

A kiterjesztett hatáskörű ápolók szerepe és feladata a háziorvosi prevenciós rendelésben

Role and function of the advanced practice nurses in the GP’s prevention order

1 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, MedProFam Háziorvosi Szolgáltató Kft.
2 MedProFam Háziorvosi Szolgáltató Kft., Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ3. MedProFam Háziorvosi Szolgáltató Kft.
3 MedProFam Háziorvosi Szolgáltató Kft.

A B S Z T R A K T
A vizsgálat célja: A Budakörnyéki Egészséges Nemzedékkért Praxisközöség 2022. évi adatainak elemzése, illetve a kiterjesztett hatáskörű ápolók bevonásával igazolt prevenciós hatékonyság bemutatása a praxisközösségi munka vonatkozásában.
Anyag és módszer: Keresztmetszeti kutatásunkban a praxisközösség prevenciós pontszámainak elemzése leíró statisztika módszerekkel, a háziorvosi szoftver, illetve az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér adatainak felhasználásával.
Eredmények: A praxisközösségben átlagosan a havi összpontszámok 44,88%-át az APN-eket foglalkoztató praxis biztosította. A leggyakoribb tevékenységek a praxisközösségben az EKG-vizsgálat, a 24 órás vérnyomásmonitorozás, a COVID mintavétel, illetve az alvási apnoe szűrés voltak. Az APN-ekkel működő praxis betegeinek 13,24%-a vett részt a prevenciós rendelésen (n=147), ahol 31,58%-uknál neuropathia, 17,6%-uknál pedig újonnan diagnosztizált perifériás artériás érbetegség igazolódott. Az itt elvégzett leggyakoribb tevékenységek a boka-kar-index vizsgálat, a szűrőkérdőívek felvétele, illetve az EKG-vizsgálat voltak.
Következtetések: A hazai morbiditási és mortalitási statisztikákon csakis a megfelelő prevenció biztosításával és a páciensek egészségértésének, egészségmagatartásának fejlesztésével lehet javítani, amelyhez a magasan képzett ápolók alkalmazása elengedhetetlen.

Kulcsszavak: kiterjesztett hatáskörű ápoló, alapellátás, prevenció

A B S T R A C T
Aim of study: Analysis of the 2022 data of Practice Community for Healthy Generations in Buda district and presentation of the preventive effectiveness demonstrated by the involvement of advanced practice nurses in relation to practice community work.
Material and methods: In our cross-sectional study, we analyze the prevention scores of the practice community using descriptive statistical methods, using data from GP software and the National eHealth Infrastructure.
Results: On average, 44.88% of total monthly scores in the practice community were provided by the practice employing APNs. The most common activities in the practice community were ECG testing, 24-hour blood pressure monitoring, COVID testing, and sleep apnea screening. 13.24% of patients in APNs attended the prevention appointment (n=147), where 31.58% had newly diagnosed neuropathy and 17.6% had peripheral artery vascular disease. The most common activities performed here were ankle-brachial index tests, screening questionnaires and ECG testing.
Conclusions: Hungarian morbidity and mortality statistics can only be improved by ensuring adequate prevention and developing patients’ health understanding and health behavior, for which the use of highly qualified nurses is essential.

Keywords: advanced practice nurse, primary care, prevention

Megszakítás