Press "Enter" to skip to content

2023 // 2. évfolyam // 2. szám

2023. // 2. évfolyam // 2. szám

Az AranyPajzs folyóirat 2022-ben az első magyar orvosnő és szülésznő tiszteletére alapítva.


Prof. Dr. Póka Róbert
MTA doktora, egyetemi tanár

Kapcsolattartó szerző:
Prof. Dr. Póka Róbert
DE KK Szülészeti és
Nőgyógyászai Klinika
poka@unideb.humed.hu

Javaslat a hazai méhnyakszűrés módszertanának fejlesztésére

Recommendation for the improvement of the Hungarian cervical sreening strategy

A B S Z T R A K T
Cél: Az elmúlt egy évtizedben a méhnyakrák biológiai hátterével, a betegség virális eredetével, elsődleges és másodlagos megelőzésével kapcsolatban összehasonlító vizsgálatok révén számos tudományos eredmény született, melyek indokolttá teszik a méhnyakrákszűrés hazai irányelveinek frissítését.
Anyag és módszer: A szerző az érvényben lévő hazai és nemzetközi irányelvek, valamint populációs szintű klinikai vizsgálatok eredményeinek összevetésével tesz javaslatot a hazai méhnyakszűrés módszertanának fejlesztésére és a HPV-alapú méhnyakszűrés bevezetésére.
Eredmények: A hazai méhnyakszűrési rendszer módszertana eltér a leghatékonyabb rendelkezésre
álló technológiától.
Következtetések: Citopatológiai vizsgálatok centralizációja, a folyadékalapú citológiai mintavétel bevezetése, 35 év alatti korosztályban a citológia-alapú szűrés folytatása, 35 év fölötti korosztályban HPV-alapú szűrés bevezetése és a HPV-alapú szűrésre való populációs szintű átállás javasolt. A méhnyakrákszűrés alkalmazásának indikációi a korábbi irányelvek szerint érvényesítendőek.

Kulcsszavak: méhnyakszűrés, folyadék-alapú, cytologia, HPV

A B S T R A C T
Aim: The viral origin of cervical cancer has been known for more than 30 years. Over the last decade the results of a number of comparative randomised studies on the primary and secondary cervical screening have shown that the Hungarian National Guidelines needs to be updated.
Methods: Based on the overview of current international and national guidelines and population based clinical studies the author provides suggestions for the improvement of the current Hungarian cervical screening program and for the introduction of HPV-based cervical screening.
Results: Methodology of the current Hungarian cervical screening program doesn’t utilize the most effective available technology.
Conclusions: Cytopathology service requires centralisation, the introduction of liquid-based cytology is suggested, continuing cytology-based cervical screening under the age of 35 years is recommended, universal HPV-based cervical screening is suggested in the group of over 35 years of age. The indications for cervical screening should be followed according to the current guideline.

Keywords: cervical screening, fluid-based, cytology, HPV


Dr. Kovács Ilona1
Citopatológus szakorvos
klinikai főorvos

Dr. Pogány Péter2
Citopatológus szakorvos
klinikai főorvos

Kapcsolattartó szerző
Dr. Kovács Ilona
4031 Debrecen Bartók B utca 2-26 DE KK
Kenézy Campus Patológia
email: dr.kovacs.ilona@med.unideb.hu
Telefon: 06 20 344 1594r

Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés a méhnyak citológiai vizsgálatokban. Nemzetközi gyakorlat, hazai törekvések, célok

Quality assurance, quality control in cervical cytological examinations. International practice, hungarian aspirations and goals.

1 DE KK Pathologia Kenézy Campus telephely
2 MedServ Kft

A B S Z T R A K T
A szerzők áttekintik a citológiai vizsgálatok szervezett méhnyakszűrésben való szerepét, hazai és nemzetközi vonatkozásában egyaránt. A citológia évtizedeken át tartó vezető szerepe mára már egyre több országban kezd háttérbe szorulni. Ennek legfőbb oka a vizsgálómódszer viszonylag alacsony szenzitivitása. A HPV-tesztek térhódítása nem meglepő, mivel egy rendkívül érzékeny módszerről van szó. Ugyanakkor a HPV-tesztek specificitása alacsonyabb a citológiához képest, ezért a primer HPV-alapú szűrés bevezetése esetén a megfelelő triage módszer továbbra is
a citológia marad. A szűrési stratégiában bekövetkező változások az egészségügyi rendszer részéről is változtatásokat követelnek. A szervezett lakossági szűrésben csak akkreditált laboratóriumok vehetnek majd részt. Az akkreditáció eléréséhez az egyes laboroknak meg kell felelniük a szakmai minimum feltételeknek és megfelelő minőségbiztosítással, illetve minőség-ellenőrzéssel kell rendelkezniük. Mindezek kidolgozása és mihamarabb történő bevezetése a szervezett
szűrésben részt vevő szakmák és az egészségpolitika közös feladata.

Kulcsszavak: minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés, citológia, méhnyakszűrés

A B S T R A C T
The authors review the role of cytology in organized cervical cancer screening in Hungary and worldwide. After having been in the forefront for decades cytology seems to be taking a back seat in many countries lately, mainly due to its’ relatively low sensitivity. The rise of HPV testing is unsurprising, since this method is highly sensitive. At the same time the specificity of HPV testing is inferior compared to cytology, thus if primary HPV-based screening were to be introduced cytology is expected to remain the adequate triage method. The shift in screening strategy requires major changes in the health care system as well. Only accredited laboratories will be allegeable to take part in organized screening. Laboratories will have to meet professional minimum standards and have adequate quality assurance and quality control measures installed. Development and implementation of these will require the joint effort of all professions involved in the screening process and health policy officials as well.

Keywords: quality assurance, quality control, cytology, cervical screening


Csákvári Tímea1,2
tanársegéd

Kovács Sándor3
tudományos segédmunkatárs

Erdősi Dalma3
tudományos segédmunkatárs

Pónusz-Kovács Dalma1,2
tudományos segédmunkatárs

Dr. Elmer Diána1,2
adjunktus

Dr. Vajda Réka1
adjunktus

Dr. Kivés Zsuzsanna1
adjunktus

Prof. Dr. Boncz Imre1,2
egyetemi tanár, intézetigazgató

Kapcsolattartó szerző:
Csákvári Tímea
Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg,
Landorhegyi u. 33.
E-mail: timea.csakvari@etk.pte.hu
Telefon: 06-92/323-020

A HPV alapú méhnyakszűrés költség-hasznosság elemzése

Cost-utility analysis of the HPV based cervical cancer screening

1. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet, Pécs Pécsi Tudományegyetem Humán Reprodukciós
2. Nemzeti Laboratórium, Pécs Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Egészségügyi Technológiaértékelési és
3. Farmakoökonómiai Kutatóközpont, Pécs

A B S Z T R A K T
A vizsgálat célja: Elemzésünk célja volt költség-hasznosság elemzés keretén belül összehasonlítani a jelenleg alkalmazott (Pap teszt) és az újonnan bevezetésre kerülő méhnyakrák szűrési módszertant (LBC/HPV).
Anyag és módszer: A bevezetésre kerülő új méhnyakrák szűrési program költség-hatékonyságát egy prevalencia alapú Markov modell segítségével határoztuk meg. A bemeneti paramétereket nemzetközi tanulmányok, valamint a Központi Statisztikai Hivatal adataiból nyertük. A modellben alkalmazott bemeneti paraméterek bizonytalanságának modellre gyakorolt hatását érzékenység vizsgálat segítségével ellenőriztük.
Eredmények: Az LBC/HPV kombinált szűrési módszertan 20 éves időtávon 87,72 milliárd forint többletköltség mellett 13 758 többlet QALY előállítását eredményezi, inkrementális költséghatékonysági rátája (ICER) 6 376 054 forint/QALY. Az új módszert alkalmazva 20 év alatt 1.806 elkerült halálozásra számíthatunk, ami évente átlagosan 90 megmentett életet jelent.
Következtetések: Az új szűrési módszertan költséghatékony alternatívát jelent a jelenleg alkalmazott Pap teszt alapú szűréssel szemben. A jövőben javasoljuk egészség-gazdaságtani elemzésünk eredményeinek összevetését más egészség-gazdaságtani modellek eredményeivel.

Kulcsszavak: méhnyakrák, szűrés, HPV, költség, QALY

A B S T R A C T

Objectives: We aimed to conduct a cost-utility analysis to compare the current (Pap test) and the new (LBC/HPV) cervical cancer screening methods.
Methods: A prevalence-based Markov model was generated to assess the efficiency of the new screening program. The input parameters were obtained from the scientific literature and data from the Hungarian Central Statistical Office. The impact of the input parameters’ uncertainty on the model was checked with a sensitivity test.
Results: Over 20 years, the LBC/HPV method will generate 13,758 additional QALYs at an incremental cost of 87.72 billion HUF, with an incremental cost-effectiveness ratio (ICER) of 6,376,054 HUF per QALY. It expected to result in 1,806 deaths averted over 20 years (90 lives saved per year on average).
Conclusions: The new screening methodology is cost-effective. We propose to compare our results with the results of other international health economic

Keywords: cervical cancer, screening, HPV, cost, QALY

Megszakítás