Press "Enter" to skip to content

2023. // 2. évfolyam // 1. (tematikus) szám

2023. // 2. évfolyam // 1. (tematikus) szám

Az AranyPajzs folyóirat 2022-ben az első magyar orvosnő és szülésznő tiszteletére alapítva.


Hablicsekné dr. Richter Mária PhD
biztosításmatematikus

Kapcsolattartó szerző:
Hablicsekné Richter Mária
Email: maria.richter@hu.inter.net
Telefon: +36-20/545-3509

Másodközlés, eredeti megjelenése: AranyPajzs folyóirat 2022/1. szám kiadó: Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége

Nők demográfiai jellemzői
a XXI. században (létszám,
iskolázottság, életkilátások)

Demographic characteristics
of women in the XXI. century
(population, education,
life prospects)

A B S Z T R A K T
A nők demográfiai jellemzőit vizsgáltuk röviden, az iskolai végzettségre fókuszálva. Ez a munka bevezető, gondolatébresztő, csak átlagos értékeket közöl, részletesebb elemzés későbbre halasztódik. Ismerteti a cikk a népesedésszám csökkenését és azt enyhíteni akaró, termékenység emelését célzó családpolitikai intézkedéseket. A szülőképes korú nők létszáma 2001-től 2021-re csökkent, ebből a 20 29 éves korosztály létszáma jelentősen, 30%-kal lett kevesebb. Az iskolai végzettségre vonatkozó értékek 2011. és 2016. évre adtuk meg. Csökkent az alapiskolázottak részaránya, emelkedett a legalább középfokú végzettségűek száma és aránya. 2016-ban a 15 éves és idősebb nők 4,2%-a nem végezte el az általános iskola 8 osztályát. Felsőfokú tanulmányokat befejezte több mint egyötödük. Az iskolázottság emelkedett. Magyarországon évben a született gyermekek 69,5%-a házasságban jött világra, a szülő nők közül legtöbb (30 636) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, ez 33,2%. A középfokú végzettségű nők 30 281 gyermeket szültek. A házas szülő nők 42,6%-a felsőfokú végzettségű. A halálozási adatok vizsgálatára iskolai végzettség szerinti a standardizált halálozási arányszámokat számoltam ki. Demográfiában használatos mutató, megbízható, kisebb érték jelezi a jobb életkilátásokat. 2016. évben a 15 éves és idősebb nőkre kiszámolt standardizált halálozási arányszámok értéke 11,4 lett, A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezőkére 7,5 adódott, középfok esetében 8,3 az eredmény. A legalacsonyabb iskolai végzettségűekre 13,7-et kaptam. A magasabb iskolai végzettségűek halálozása alacsonyabb, vagyis felsőfokú tanulmányokkal rendelkezők életkilátásai jobbak, mint a középfokúaké vagy az alapfokú végzettségűeké. Megállapítható tehát, hogy az iskolázottság kedvezően hat az életkilátásokra.

Kulcsszavak: Népesség, családpolitika, iskolázottság, termékenység, halálozás

A B S T R A C T
We examined the demographic characteristics of women, focusing on educational attainment. This work is introductory, thought-provoking, and a more detailed analysis is postponed for a later study. The article describes the decrease in population and family policy measures to increase fertility. The number of women of childbearing age decreased between the years 2001 and 2021, of which the number of women aged 20-29 decreased significantly by 30%. The values for educational attainment are given between the years 2011 and 2016. The share of women with only primary school education has decreased, and the number and proportion of people with at least secondary education have increased. In 2016, 4.2% of women aged 15 and over did not complete 8 grades of primary school. More than one-fifth of them have completed higher education. Education has risen. In Hungary, in 2020, 69.5% of children were born in married families, and most of the parent women (30,636) had a tertiary education, which is 33.2%. Women with a secondary education gave birth to 30,281 children. Furthermore, 42.6% of married women have tertiary education.
To examine the mortality data, I calculated the standardized mortality rates according to education. This reliable indicator is used in demography, lower values indicate better life prospects. In 2016, the value of the standardized mortality rates calculated for women aged 15 and older became 11.4, for those with tertiary education it was 7.5, and for those with only secondary school education the result was 8.3. I got 13.7 for those with the lowest education. Those with higher education have a lower mortality rate, meaning that those with tertiary education have a better life expectancy than those with secondary or tertiary education. Thus, it can be stated that education has a positive effect on life expectancy.

Keywords: Population, family policy, education, fertility, mortality 

Dr. Dániel Kulin Phd1,3
head of medical research
manager
ORCID ID:
0000-0001-8981-0066

Marianna Várfalvi2
chairwoman
ORCID ID:
0000-0002-3587-4811

Dr. Sándor Kulin1
chief operating officer,
scientific director

Kapcsolattartó szerző:
Dr. Pakai Annamária PhD, habil PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ Email: annamaria.pakai@etk.pte.hu Telefon: +36 20 9185 383 

Digital Support for Family Health Protection by Health Visitors: The “Health Visitors for a Healthy Generation and Nation” Project

A védőnők családi egészséggondozásban betöltött feladatainak digitális támogatása: “Védőnők az egészséges generációért, nemzetért” projekt

1 E-Med4All Europe Kft.
2 Professional Association of Hungarian Health Visitors
3 Semmelweis University, Center for Translational Medicine

A B S T R A C T
Aim: To test whether a photoplethysmography based automated pulsewave analysis system designed for remote patient monitoring can be used (attitudes, technical usability, integration into daily routine) in the work of the Hungarian health visitors during their duties of monitoring pregnant mothers and their relatives. This way, we are taking the first step towards an increased level of safety during pregnancy and creating space for timely prevention measures for society.
Materials and methods: A novel telemedicine tool was distributed amongst volunteering home visitors (n=28), who started to use the system in their daily routines and distributed 115 smart pulse oximeters, taught their patients how to use the app and how to make measurements on a regular basis.
Results: During the project, 644 subjects used the system 6097 times. Out of the 28 home visitors 17 answered the questionnaire at the end of the project, expressing an increased sense of connectedness to their patients and motivation to continue the project.
Conclusion: The project proved that the health visitors are open to trying new possibilities to support the everyday work of family care, they could learn easily how to use the telemedicine system used in the project. Moreover, they successfully trained their patients to use the system at home. The next step of the project is to evaluate the health-economic risks and benefits of using the system in family care and upon favorable results the system might become part of the everyday routine of the health visitors. 

Keywords: telemedicine; Plethysmography; Pulse Wave Analysis; Feasibility Studied 

A B S Z T R A K T
Cél: Annak vizsgálata, hogy egy telemedicina célra tervezett, automatizált pulzushullámelemző rendszer használható-e (attitűdök, technikai használhatóság, napi rutinba való integráció) a magyar védőnők munkájában a várandós anyák és hozzátartozóik egészségmegőrzésével kapcsolatos feladataik során. Projektünk az első lépés egy olyan új rendszer bevezetésében, amelynek elterjedése a várandósságok biztonságának növelését és a társadalom számára az időben történő, szív-érrendszeri prevenciós intézkedések megvalósulását jelentheti.
Anyag és módszer: Egy új telemedicina rendszert kaptak meg önkéntes védőnők (n=28), akik elkezdték használni a napi rutinjukban, valamint kiosztottak 115 okos pulzoximétert, megtanították a magaskockázatú várandósokat és családtagjaikat az alkalmazás használatára és a rendszeres mérések elvégzésére.
Eredmények: A projekt során 644 alany 6097 alkalommal használta a rendszert. A 28 védőnő közül 17-en válaszoltak a kérdőívre a projekt végén, és kifejezték, hogy megnőtt a betegekhez való kötődés érzése, valamint hogy szívesen folytatják a projektet.
Következtetés: A projekt bebizonyította, hogy a védőnők nyitottak a családgondozás mindennapi munkájának támogatására szolgáló új lehetőségek kipróbálására, könnyen megtanulták, hogyan kell használni a projektben használt telemedicinális rendszert. Sőt, sikeresen betanították a várandós anyákat a rendszer otthoni használatára. A projekt következő lépése a rendszer családgondozásban való használatának egészségügyi-gazdasági kockázatainak és előnyeinek értékelése, és kedvező eredmények esetén a rendszer a védőnők mindennapi rutinjának részévé válhat.

Kulcsszavak: telemedicine; Plethysmography; Pulse Wave Analysis; Feasibility Studies

Dr. Papp Csaba1,2
egyetemi docens

Dr. Kissné Ary Szilvia1
Iskola-egészségügyi koordinátor

Kovács Edit1
tanársegéd

Kovács Evelin1
tanársegéd

Kapcsolattartó szerző
Dr. Papp Csaba
4032 Debrecen, Pósa utca 1.
Email: papp.csaba@med.unideb.hu
Telefon: 06-30/463-1801

Debreceni tanulók iskolaegészségügyi ellátásának modellprogramja a reproduktív egészséggel összefüggésben, valamint a családi életre felkészítés védőnői feladatai és fejlesztési lehetőségei

Model Program of School Health Care for Debrecen Students in Relation to Reproductive Health, as well as the Tasks and Development Opportunities of Family Life Preparation by Public Health Nurses

1 Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Debreceni Alapállási és Egészségfejlesztési Intézet
2 Debreceni Egyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Intézet, Integratív Egészségtudományi Tanszék

A B S Z T R A K T
A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet (DAEFI) védőnői a családok egészségének megőrzéséért dolgoznak. A jövő generációjának ahhoz, hogy boldog és egészséges családi életet tudjon kialakítani, szüksége van a védőnők prevenciós munkájára, amely már elindul kisiskolás korban és végigkíséri a további életszakaszokban is. Összefoglaló közleményünkben szeretnénk bemutatni a DAEFI iskola-egészségügyi ellátásának modellprogramját a reproduktív egészséggel összefüggésben, kiemelten családi életre felkészítés védőnői feladatait és fejlesztési lehetőségeit.

Kulcsszavak: iskolai egészségfejlesztés, prevenció, védőnő, Debrecen

A B S T R A C T
The health visitors of the Department of Primary Care and Health Promotion of the Clinical Center of the University of Debrecen continuously work toward maintaining the health of families they provide care for. In order for the next generation to develop happy and healthy family life the preventive work of health visitors is highly needed. This work starts early in elementary school and is continued throughout high school and young adulthood. In our short communication we would like to highlight the aspects of the model program offered by DAEFI that is related to reproductive health, specially focusing on preparing the next generation for a health family life. Possibilities for further expanding the development of the work of health visitors will also be explored.

Keywords: school health promotion, prevention, health visitor, Debrecen

Havasiné Ádámszki Emília
CSVSZ védőnő
BFKH XX. Kerületi Hivatala
Népegészségügyi Osztály

Családvédelmi Szolgálatvédőnői munka a XXI. században
Két lépcsős védőnői tanácsadás várandós nők krízishelyzetében

Family Protection service- Health Visitor’s work in the XXI. century
Two-step nurse consuling in crisis situations for pregnant women

A B S Z T R A K T
Egyre fogyó társadalmunkban nagy kérdés, hogyan lehet ezt a folyamatot megállítani. A Családvédelmi Szolgálat (CSVSZ) védőnőjének munkáján keresztül kívánom bemutatni, hogyan lehet az ellátó rendszer összehangolásával és a CSVSZ lehetőségeinek maximális kihasználásával a lakosság egészségtudatosságát növelni. Ezzel segítve a tudatos szexualitás elérését a lakosság körében, valamint fiatal felnőtteket a felelős családtervezésben és a tudatos gyermekvállalásban. A kívánt gyermekek nagy része nem születik meg. A munkám során alkalmazott módszereket, mint jó gyakorlatot kívánom bemutatni, hogyan lehet egy nem kívánt várandóságból a vágyott gyermekek megszületésének esélyét növelni.

A B S T R A C T
In our increasingly depleted society, the big question is how to stop this process. I wish it through the work of the nurse of the Family Protection Service (CSVSZ) demonstrate how it can be done by coordinating the supply system and the possibilities of the CSVSZ to increase the population’s health awareness by making maximum use of it. With this help, the conscious achieving of sexuality among the population, as well as young adults in responsible family planning and in conscious childbearing. Most of the desired children are not born. The methods used in my work, as good practice, I would like to show how it can be done to increase the chance of having desired children from an unwanted pregnancy.

Antal Emese MSc1
Dietetikus, szociológus1

Pilling Róbert1
Dietetikus,
egészségügyi menedzser

Kapcsolattartó szerző
Antal Emese
1062 Budapest, Andrássy út 61. 1/5.
email: antal.emese@tetplatform.hu
Telefon: 06-30/212-1140

A termékenység és a táplálkozás összefüggései

Relationships between fertility and nutrition

1TÉT Platform

A B S Z T R A K T
Hazánk termékeny korban lévő népességének 10-15%-át érintik valamilyen mértékben a reprodukcióval összefüggő problémák. Közismert, hogy az életmód, ezen belül a táplálkozás különböző olyan tényezői is hatást gyakorolnak egészségünkre, mint például a túlsúly és az elhízás, a kardiovaszkuláris és a mozgásszervi megbetegedések, valamint a tumoros betegségek. Szakirodalmi adatok bizonyítják, hogy a táplálkozás, az étrendünk egyes összetevői a reprodukciós folyamatok esetén pozitív, illetve negatív hatást is jelenthetnek. A táplálkozás és a termékenység közötti kapcsolattal foglalkozó publikációk mennyisége az elmúlt két-három évtizedben jelentősen bővült, ennek köszönhetően pedig számos példát sikerült azonosítani, egyértelműsíteni. Mivel még így sem beszélhetünk arról, hogy teljes képet tudnánk alkotni a táplálkozás termékenységre gyakorolt hatásáról, érdemes lenne ezt a területet hazai és nemzetközi kutatások során is alaposabban feltárni.Ez a közlemény a főbb – és klinikai adatokkal alátámasztott – megállapítások áttekintésére vállalkozik a témában.

Kulcsszavak: Meddőség, táplálkozás, termékenység, tápanyagok 

A B S T R A C T
10-15% of our country’s population of fertile age is affected to some extent by problems related to reproduction. It is well known that various factors of lifestyle, including nutrition, have an impact on our health, such as overweight and obesity, cardiovascular and locomotor diseases, as well as tumor diseases. Data from the literature prove that nutrition and certain components of our diet can have a positive or negative effect on reproductive processes. The amount of publications dealing with the relationship between nutrition and fertility has increased significantly in the last two or three decades, and thanks to this, many examples have been identified and clarified. Since even then we cannot speak of being able to form a complete picture of the effect of nutrition on fertility, it would be worthwhile to explore this area more thoroughly during domestic and international research. This communication undertakes to review the main – and supported by clinical data – findings on the subject.

Keywords: Infertility, nutrition, fertility, nutrients

Antal Emese MSc1
Dietetikus, szociológus1

Pilling Róbert1
Dietetikus,
egészségügyi menedzser

Kapcsolattartó szerző
Antal Emese
1062 Budapest, Andrássy út 61. 1/5.
email: antal.emese@tetplatform.hu
Telefon: 06-30/212-1140

A várandós anyák táplálkozásának irányelvei

Overview of dietary guidelines for pregnant mothers

1TÉT Platform

A várandósság a nők életének különleges szakasza, amelyben a táplálkozás nagyon fontos szerepet tölt be. Az édesanya táplálkozása döntő mértékben befolyásolja a magzat egészséges fejlődését. A nem megfelelő táplálkozás kisebb születési súlyhoz, kisebb testhosszhoz, koraszüléshez és akár vetéléshez is vezethet. A megszületett gyermek esetében magasabb egyes gyermek- és felnőttkori krónikus betegségek kockázata is (Marshall, 2022).
A terhesség alatti táplálkozás az édesanya egészségére is hatással van. A kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozással csökkenthető az anémia, a terhességi cukorbetegség, a preeklampszia és a túlzott súlygyarapodás veszélye (WHO, 2016).
Egyre több kutatás mutat rá arra, hogy a túlsúlyos édesanyák gyermekei életük során a túlsúly és az elhízás szempontjából magasabb kockázatú csoportba tartoznak. Feltételezések szerint ez az anyagcserét véglegesen megváltoztató epigenetikus változásoknak köszönhető. Nagyon fontos tehát, hogy a várandós édesanyákkal kapcsolatba kerülő egészségügyi szakemberek ismerjék a terhesség alatti táplálkozás irányelveit. Áttekintő közleményünk ezért a várandós édesanyák táplálkozására vonatkozó aktuális ajánlásokat ismerteti részletesen, a tápanyagok szintjén.

Keywords: várandósság, táplálkozás, tápanyagok, vitaminok, ásványi anyagok

A B S T R A C T
Pregnancy is a special time in a woman’s life, in which nutrition plays a very important role. The mother’s nutrition has a decisive influence on the healthy development of the foetus. Inadequate nutrition can lead to lower birth weight, shorter body length, premature birth and even miscarriage. The unborn child is also at higher risk of certain chronic diseases in childhood and adulthood (Marshall, 2022).
Nutrition during pregnancy also affects the health of the mother. A balanced, healthy diet can reduce the risk of anaemia, gestational diabetes, pre-eclampsia and excessive weight gain (WHO, 2016).
A growing body of research shows that children of overweight mothers are at higher risk of overweight and obesity throughout their lives. This is thought to be due to epigenetic changes that permanently alter metabolism. It is therefore very important that health professionals who come into contact with expectant mothers are aware of the guidelines for nutrition during pregnancy. Our overview communication therefore describes in detail the current recommendations on nutrition for expectant mothers at the nutrient level.

Keywords: pregnancy, nutrition, nutrients, vitamins, minerals

Megszakítás