Press "Enter" to skip to content

2022. // 1. évfolyam // 3. szám

2022. // 1. évfolyam // 3. szám

Az AranyPajzs folyóirat 2022-ben az első magyar orvosnő és szülésznő tiszteletére alapítva.


Dr. Vajda Réka PhD
egyetemi adjunktus1

Pónusz-Kovács Dalma tudományos segédmunkatárs1,3

Elmer Diána
tanársegéd1,3

Kajos Luca Fanni
Ph.D hallgató1,3

Csákvári Tímea
tanársegéd1,3

Dr. Kívés Zsuzsanna PhD
egyetemi adjunktus1

Prof. Dr. Boncz Imre
egyetemi tanár, intézetigazgató1,3

Kapcsolattartó szerző:
Dr. Vajda Réka PhD 7621 Pécs, Vörösmarty utca 3. Email: reka.vajda@etk.pte.hu Telefon: +36 72 / 501 500/38080 

A méhnyakszűrés hazai és nemzetközi gyakorlata

International Experiences of Cervical Cancer Screening 

1. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet, Pécs
2. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs
3. Pécsi Tudományegyetem Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium, Pécs 

A B S Z T R A K T
A méhnyak rosszindulatú daganata jelentős közegészségügyi probléma. A halálozás mértéke és a méhnyakszűrés jellemzői között szoros összefüggés mutatkozik. A halálozások csökkentésére a korai felismerés és kezelés időbeni megkezdése a leghatékonyabb módszer. A másodlagos megelőzést tekintve a citológia alapú szűrés évtizedek óta az alkalmazott gyakorlat sarokköve. A HPV-alapú szűrést, nagyobb érzékenységét és pontosságát, kisebb variabilitását és jobb reprodukálhatóságát igazoló bizonyítékokat követően a legújabb, nemzetközi ajánlások határozottan javasolják, mint hatékony megközelítést – a standard citológiai alapú szűréssel szemben – 30 év feletti nőknél. Az áttekintett 29 országból húszban van valamilyen módon szervezett szűrőprogram. Ennek többsége regionális, nem nemzeti alapú. További két országban a szervezett szűrés megvalósítása folyamatban van, hét országban pedig opportunista formában valósul meg. HPV-alapú szűrés jelenleg a vizsgált országok közül tizenháromban valósul meg. A betegség optimális kontrollja felé tett előrelépés számos akadályba ütközik, és még jelentős munka vár ránk 2030-ig a WHO eradikációs céljainak elérése érdekében. 

Kulcsszavak: méhnyakszűrés, szervezett és alkalomszerű szűrés, méhnyak rosszindulatú daganata 

A B S T R A C T
Objectives: The aim of this study was to determine the percentage of women in Hungary for whom Cervical cancer is a major public health problem. There is a close correlation between the rate of death and the characteristics of cervical screening. Early detection and timely initiation of treatment is the most effective way to reduce deaths. In terms of secondary prevention, cytology-based screening has been the cornerstone of practice for decades. Following evidence confirming the higher sensitivity and accuracy, lower variability and better reproducibility of HPV-based screening, the latest international recommendations strongly recommend as an effective approach – in contrast to standard cytology-based screening – in women over 30 years of age. Twenty of the 29 countries reviewed have an organized screening program in some way. Most of these are regional, not national. In another two countries, organized screening is being implemented, and in seven countries it is being implemented in an opportunistic way. HPV-based screening is currently implemented in thirteen of the examined countries. Progress towards optimal control of the disease faces many obstacles, and significant work remains to be done to achieve the WHO’s eradication goals by 2030. 

Keywords: cervical cancer screening, health visitor, Hungary


Dr. Vajda Réka PhD
egyetemi adjunktus1

Prof. Dr. Bódis József habil, DSc
kutatóprofesszor1,2,3

Pónusz-Kovács Dalma tudományos segédmunkatárs1,3

Elmer Diána
tanársegéd1,3

Kajos Luca Fanni
Ph.D hallgató1,3

Csákvári Tímea
tanársegéd1,3

Dr. Kívés Zsuzsanna PhD egyetemi adjunktus1

Prof. Dr. Boncz Imre
egyetemi tanár, intézetigazgató1,3

Kapcsolattartó szerző:
Prof. Dr. Boncz Imre PhD, habil 7621 Pécs, Vörösmarty utca 3. Email: imre.boncz@etk.pte.hu Telefon: +36 30 216 9165 

A szervezett lakossági méhnyakszurés részvételi mutatói Magyarországon

Participation indicators of organized cervical cancer screening in Hungary

1. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet, Pécs
2. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs
3. Pécsi Tudományegyetem Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium, Pécs 

A B S Z T R A K T
Célkitűzés: A dolgozat célja annak meghatározása, hogy Magyarországon a nők hány százaléka vesz részt nőgyógyászati citológiai vizsgálaton akár szűrővizsgálat keretében, akár az egyéb nőgyógyászati vizsgálatok során. Anyag és módszer: Az elemzésben felhasznált adatok a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelo (NEAK) finanszírozási adatbázisából származnak. A vizsgált idoszak a 2008–2021. évi idoszakot tartalmazza. A diagnosztikus és a szurési célú citológiai vizsgálatokat egyaránt elemeztük. Eredmények: A diagnosztikus célú vizsgálatok száma csökkent. A 10 000 noi lakosra jutó betegszám 2021-ben országos átlagban 840 volt. A legmagasabb arányt Hajdú-Bihar (1464 fo/10 000 noi lakos), Tolna (1443) és Baranya (1254) megyékben láttuk. A szurésben a kenetvételhez képest alacsonyabb a citológiai vizsgálatok száma. 28%-ról 17%-ra csökkent az éves részvételi arány. Következtetések: A diagnosztikus citológiai vizsgálatok betegszáma és részvételi aránya csökkent a vizsgált idoszakban. A szűrési citológia hozzáadott értéke mérsékelt, a részvételi hajlandóság alacsony, elmarad a várható értéktől. 

Kulcsszavak: méhnyakszűrés, méhnyakrák, szervezett szűrés, HPV, részvételi arány 

A B S T R A C T
Objectives: The aim of this study was to determine the percentage of women in Hungary who underwent gynecological cytological examinations either as part of a screening test or diagnostic examinations. Methods: Data derived from the nationwide financing database of the Hungarian National Health Insurance Fund Management and covered the period 2008–2021. We analyzed both diagnostic and screening cytological tests. Results: The number of diagnostic tests has decreased. The number of patients per 10,000 female inhabitants in 2021 was a national average of 840. The highest rate was observed in the counties of Hajdú-Bihar (1464/10,000 female inhabitants), Tolna (1443) and Baranya (1254). In screening, the number of cytological tests is lower compared to smearing. The annual participation rate decreased from 28% to 17%. Conclusions: The number of patients and the participation rate of diagnostic cytology examinations decreased during the examined period. The added value of screening cytology is moderate, the willingness to participate is low, falling short of the expected value 

Keywords: cervical cancer screening, health visitor, Hungary


Dr. Pakai Annamária PhD, habil
egyetemi docens, tanszékvezető, képzési igazgató1

Novákné Szabó Szilvia közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző, védőnő2

Dr. Karácsony Ilona PhD egyetemi adjunktus1

Dr. Mihály-Vajda Réka PhD egyetemi adjunktus3

Kapcsolattartó szerző:
Dr. Pakai Annamária PhD, habil PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ Email: annamaria.pakai@etk.pte.hu Telefon: +36 20 9185 383 

A roma nők ismereteinek felmérése védőnői körzetben a méhnyakrák és kockázati tényezőivel kapcsolatban

A survey of romani women’s knowledge of cervical cancer and its risk factors

1 PTE ETK, Egészségtudományi Alapozó, Szülésznői és Védőnői Intézet, Védőnő és Prevenciós Tanszék, Szombathely
2 Zala Vármegyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály közegészségügyi-járványügyi szakügyintézője
3 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet 

A B S Z T R A K T
Vizsgálat célja: Tanulmányozni a 25-65 év közötti zalai roma nők méhnyakszűrésen való rész-vételét, az ismereteiket a méhnyakrákról, a méhnyakszűrésrol és a legfőbb kockázati tényezőkről. Anyag és módszer: Kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálat során a nem véletlenszerű, kényelmi mintavétel célcsoportja Zalaegerszeg és vonzáskörzetében élő 25-65 év közötti roma nők (N=128). Kizárási kritérium: méheltávolításon átesett, méhnyak rosszindulatú elváltozása miatt kezelés alatt állók. Adatgyűjtés módszere saját szerkesztésű kérdőív. Leíró statisztikát és matematikai statisztikai elemzéseket (!2-próba, t-próba, ANOVA) végeztünk (p<0,05). Eredmények: A rizikótényezők jelenléte a főbb szociodemográfiai mutatók alapján különbséget mutat (p<0,05). Saját egészségi állapot szubjektív megítélése alapján különbség van az asszonyok méhnyakszűrésen való megjelenésében (p<0,05). Szociodemográfiai tényezők alapján jelentősen különbség van a méhnyakszűrésen való megjelenésben, a HPV-vel és a méh-nyakrákkal kapcsolatos ismeretekben (p<0,05). Következtetések: Méhnyakrákos megbetegedések és halálozások csökkentésének érdekében fontos, hogy a roma asszonyok ismerjék a megelőzés lehetőségét és fontosságát, valamint a leányok asszertív módon kezeljék egészségük megőrzését. 

Kulcsszavak: méhnyakrák, HPV, méhnyakszűrés, prevenció, ismeretszint, attitűd 

A B S T R A C T
37 Objectives: To study the cervical screening participation of Romani women aged 25-65 years from Zala County, Hungary, their knowledge about cervical cancer, cervical screening and its main risk factors. Materials and methods: A quantitative, cross-sectional study was conducted using non random, convenience sampling method to assess our target group of Romani women aged 25-65 years (N=128) living in Zalaegerszeg and its surrounding area. Exclusion criteria were: undergoing hysterectomy and undergoing treatment for malignant cervical lesions. Data was collected with a self-administered questionnaire. Descriptive and mathematical statistical analyses (!2-test, t-test, ANOVA) were performed (p<0.05). Results: There is a difference in the presence of risk factors according to the main socio-demographic variables (p<0.05). There is a difference in women’s attendance at cervical screening according to subjective perception of their own health status (p<0.05). There is a significant difference in attendance at cervical screening, knowledge about HPV and cervical cancer according to socio-demographic factors (p<0.05). Conclusions: In order to reduce cervical cancer incidence and mortality, it is important that Romani women are aware of the possibility 

Keywords: cervical cancer, HPV, cervical screening, prevention, awareness, attitude 


Nagy -Tóth Ildikó
elnok, Mályvavirág Alapítvány

Email: toth.ico@malyvavirag.hu 

A Mályvavirág Alapítvány itthon és a világban

The Mallow Flower Foundation at home and around the world

A B S Z T R A K T
A Mályvavirág Alapítvány a HPV-prevencióért és a nogyógyászati daganattal érintettekért dolgozik Magyarországon és a világban is. Számos projekttel, kampánnyal és edukációval segíti az egészség- és betegség-értés területeit, szorosan együttműködve szakemberekkel, szakmai szervezetekkel. 

Kulcsszavak: HPV, alapítvány, nőgyógyászati daganatok, prevenció 

A B S T R A C T
Summary: The Mallow Flower Foundation works for HPV prevention and those affected by gy-necological cancers in Hungary and around the world. With numerous projects, campaigns and education, it supports the areas of health literacy and awareness in close cooperation with pro-fessionals and professional organizations. 

Keywords: HPV, foundation, gynecological cancers, prevention 


Megszakítás